Положення про членство АСКУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою Асоціації

Спортивних Клубів України

Протокол №2 від 30.08.2021рПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО1. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ
1.1. Членом Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична особа, яка створює (має намір) та/або здійснює свою діяльність у сфері фізкультурно-спортивних та фізкультурно оздоровчих послуг відповідно до законодавства України та згодна виконувати обов’язки, що на неї покладає Статут Асоціації.
1.2. Члени АСОЦІАЦІЇ поділяються на Дійсних та Асоційованих.
1.3. Прийом до АСОЦІАЦІЇ нових Членів здійснюється за рекомендацією двох Дійсних Членів згідно письмової заяви організації - кандидата в Члени зі сплатою вступного внеску. 1.4. Прийом у Дійсні Члени АСОЦІАЦІЇ здійснюється Загальними зборами простою більшістю голосів Членів АСОЦІАЦІЇ, присутніх на відповідних Загальних зборах. Прийом в Асоційовані Члени АСОЦІАЦІЇ здійснюється Радою АСОЦІАЦІЇ із подальшим затвердженням на Загальних зборах простою більшістю голосів.
1.5. Заявник зобов'язаний внести вступний внесок на поточний рахунок АСОЦІАЦІЇ протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту подання письмової заяви про прийом в АСОЦІАЦІЮ. У випадку відмови в прийомі в Члени АСОЦІАЦІЇ внесок повертається на поточний рахунок Заявника. 1.6. Порядок сплати Членами вступних, членських та інших внесків визначається відповідним положенням.
1.7. Загальні збори в праві вибирати Почесних Членів АСОЦІАЦІЇ з числа організацій (діячів), що внесли видатний внесок в область розвитку спорту і фізичної культури. Почесні Члени сприяють АСОЦІАЦІЇ в рішенні найбільш актуальних питань, рекомендують кандидатів у Члени АСОЦІАЦІЇ. 1.8. Добровільний вихід Члена з АСОЦІАЦІЇ здійснюється шляхом подання письмової заяви на ім'я
Президента, за місяць до виходу.
1.9. Члена АСОЦІАЦІЇ може бути примусово виключено з АСОЦІАЦІЇ рішенням Загальних зборів за поданням Ради АСОЦІАЦІЇ при наявності однієї з перерахованих нижче підстав: - невиконання Членом своїх статутних обов'язків, в тому числі порушення Статуту, невиконання рішення Загальних зборів;
- безпідставна затримка у сплаті Внесків більш ніж чотири місяці;
- недотримання Членом стандартів етичної і професійної поведінки, затверджених АСОЦІАЦІЄЮ; - у випадку ліквідації Члена як юридичної особи.
1.10. У разі добровільного виходу або примусового виключення Члена з АСОЦІАЦІЇ майно та кошти (у тому числі внески), передані таким Членом до АСОЦІАЦІЇ, поверненню не підлягають. Член зобов'язаний сплатити усі членські внески до дати свого виходу (примусового припинення членства), включаючи внески поточного року. При цьому, майно, передане таким Членом в безоплатне користування АСОЦІАЦІЇ, підлягає поверненню.
1.11. Зміна назви, організаційно-правової форми або будь-яких інших реквізитів Члена не потребує повторного прийняття цього Члена до АСОЦІАЦІЇ та сплати повторного вступного внеску.
1.12. У разі реорганізації Члена його правонаступник автоматично стає Членом АСОЦІАЦІЇ та набуває всі права та обов'язки реорганізованого Члена. У разі небажання правонаступника бути Членом, він має право вийти з АСОЦІАЦІЇ у встановленому Статутом порядку. 1.13. Факт вступу до АСОЦІАЦІЇ підтверджується свідоцтвом про членство.
1.14. Відмова у прийнятті в члени АСОЦІАЦІЇ не вимагає обґрунтування.
1.15. Члени АСОЦІАЦІЇ (юридичні особи) приймають участь у роботі АСОЦІАЦІЇ та в управлінні Асоціацією через своїх повноважних представників (фізичних осіб) у порядку, встановленом Статутом АСОЦІАЦІЇ та цим Положенням.
2. Права та обов'язки Членів АСОЦІАЦІЇ.
2.1.Дійсні Члени АСОЦІАЦІЇ мають право:
2.1.1. брати участь в управлінні справами АСОЦІАЦІЇ через свого представника шляхом участі в Загальних зборах;
2.1.2. голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах та методом опитування; 2.1.3. у будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши АСОЦІАЦІЮ до початку Загальних зборів за 3 (три) дні;
2.1.4. передавати свої повноваження на Загальних зборах іншому Члену чи його представнику; 2.1.5. вимагати розгляду на Загальних зборах будь-яких питань, що стосуються діяльності АСОЦІАЦІЇ;
2.1.6. обирати та бути обраними в органи управління АСОЦІАЦІЇ;
2.1.7. вимагати надання протоколів Загальних зборів та одержувати з них посвідчені витяги; 2.1.8. одержувати повну інформацію про діяльність АСОЦІАЦІЇ, в тому числі знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншої документації;
2.1.9. користуватись всіма видами методичної та іншої допомоги, яку може надати АСОЦІАЦІЯ; 2.1.10. публікувати свої наукові праці у виданнях АСОЦІАЦІЇ;
2.1.11. одержувати від АСОЦІАЦІЇ допомогу щодо захисту своїх законних прав та інтересів; 2.1.12. брати участь у заходах, які проводить АСОЦІАЦІЯ;
2.1.13. вийти з АСОЦІАЦІЇ в порядку та на умовах, передбачених Статутом;
2.1.14. встановлювати розмір та призначення цільового членського внеску; 2.1.15. передавати АСОЦІАЦІЇ майно у безоплатне користування.
2.1.16. одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в органах державної влади та управління для захисту своїх законних інтересів;
2.1.17. Члени можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Загальних зборів.
2.2. Асоційовані Члени АСОЦІАЦІЇ мають права передбачені п. 2.1. цього Положення, за винятком п.п. 2.1.2. та 2.1.6. Положення про членство в АСОЦІАЦІЇ.
2.3. Всі Члени АСОЦІАЦІЇ зобов'язані:
2.3.1. всіляко сприяти АСОЦІАЦІЇ в її діяльності;
2.3.2. дотримуватись вимог Статуту АСОЦІАЦІЇ, цього Положення, інших внутрішніх документів АСОЦІАЦІЇ та виконувати рішення виборних органів АСОЦІАЦІЇ, прийнятих в рамках їх статутної діяльності;
2.3.3. своєчасно сплачувати вступні, членські і цільові внески у встановленому порядку;
2.3.4. вживати всі необхідні заходи для збереження конфіденційності інформації, що одержується від АСОЦІАЦІЇ;
2.3.5. нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами АСОЦІАЦІЇ;
2.3.6. брати участь в заходах, що проводяться за рішенням керівних органів АСОЦІАЦІЇ; 2.3.7. вносити щорічні внески до фондів АСОЦІАЦІЇ відповідно до затвердженого порядку сплати; 2.3.8. не заподіювати АСОЦІАЦІЇ або її Членам своїми діями або бездіяльністю збитки як матеріальні, так і моральні.
2.3.9. дбати про добре ім’я АСОЦІАЦІЇ.
2.3.10. підвищувати престиж розвитку спортивних клубів;
2.4. Члени АСОЦІАЦІЇ несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом АСОЦІАЦІЇ та цим Положенням.

Tilda Publishing
Наші контакти
Made on
Tilda